SpacerSpacerSpacerSpacer
Photo of WimHomepage of Wim van Ravesteijn

Master degree in Telematics

From 2007 until 2009 I visited the University of Twente in Enschede, The Netherlands.

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
The Netherlands
tel: (+31) 53 489 9111
fax: (+31) 53 489 2000
website: www.utwente.nl
Logo University of Twente

I've successfully completed the Master degree, with the following courses:

CourseGradeDescription
Final Project - Connecting distributed E-health applications by means of a generic control protocol7Dutch De afstudeeropdracht is een omvangrijke opdracht die een half studiejaar omvat (30 studiepunten). De opdracht wordt uitgevoerd ter afsluiting van de opleiding. De opdracht is onderzoeks- en/of ontwikkelingsgericht. Men werkt aan een de opdracht vaak alleen, maar soms ook in een groep van twee of meer afstudeerders. De opdracht kan intern (binnen de instelling) worden geformuleerd en uitgevoerd, maar ook een opdracht in een bedrijf of andere instelling is mogelijk. Sommige afstudeeropdrachten worden uitgevoerd in het buitenland. De afstudeeropdracht is een 'meesterproef'. Met het afleggen van deze proef toont de student zich een volleerd Master of Science.
De opdracht richt zich op vakinhoud maar in de beoordeling worden vele zaken betrokken. Belangrijk voor het behalen van een voldoende resultaat voor de afstudeeropdracht zijn onder andere de volgende zaken: het kunnen formuleren van een probleemstelling, het kunnen vinden van literatuur, het kunnen maken van een realistisch plan van aanpak, het kunnen bijstellen van doelen en aanpak op basis van tussentijdse evaluatie, het kunnen analyseren van verschillende oplossingsrichtingen en het kunnen onderbouwen van keuzes, het kunnen reflecteren op probleem, aanpak en oplossing en op het eigen functioneren en tenslotte het creatief en zelfstandig zijn.
De afstudeeropdracht wordt door de student afgerond met een afstudeerverslag en een voordracht. De student levert daarmee zowel een schriftelijke als een mondelinge presentatie van de opdracht, die zowel ingaan op de uitvoering als op de bereikte resultaten.

Master thesis: PDF Connecting distributed E-health applications by means of a generic control protocol
Business integration with web services6Dutch Dit vak behandelt het gebruik van Web services technologie voor het integreren van gedistribueerde applicaties die mogelijk verdeeld zijn over verschillende bedrijven en/of instellingen. Web services technologie is verschenen om te voldoen aan de behoeftes van e-commerce, die ondersteuning vereisen voor de integratie van gedistribueerde applicaties over het Internet. Dit vak geeft de principes en praktische ervaring met de toepassing van web services voor business integratie.
Na het succesvol afronden van dit vak, de studenten:
1. begrijpen en beheersen de web services architectuur (concepten en protocollen);
2. begrijpen de doelen en uitdagingen van applicaties integratie;
3. zijn in staat om applicaties van gemiddelde complexiteit te implementeren en integreren met gebruik van web services technologie;
4. zijn in staat om nieuwe ontwikkelingen en tendensen in Web services technologie te begrijpen en kritisch te evalueren.

Doel:
Understand and master the use of web services technology to integrate business processes and datta possibly across enterprises.
Distributed E-Business Techniques6The Distributed E-Business Techniques (DEBT) course is primarily intended for 4th/5th year undergraduates with good Java programming skills, and good knowledge of distributed programming and some knowledge of discrete mathematics. The course would be appropriate also for first year doctoral students (AiO's and TwAiO's).
Objectives:
The student will be able to
· Design and implement a simple E-business application
· Have an appreciation of security in E-business
· Have experienced relevant technologies such as Java, smart cards, and security protocols
Contents:
1. Introduction to cryptography and security protocols,
2. Security protocols,
3. Biometrics,
4. Electronic payment systems,
5. Smart cards and the JavaCard framework,
6. Digital Rights Management,
7. Java Safety and Security
Language:
The class will be taught in English if there are students who do not speak Dutch.
Written examination: 50%.
Students earn the remaining 50% of the marks by writing an 8 page paper on security. An abstract must be submitted and approved prior to writing the paper.
Internet management and measurement9Dutch Dit vak bespreekt architecturen, protocollen en technieken voor het meten van Internet verkeer en het beheren van Internet systemen. De architecturen die aan de orde komen varieren van eenvoudige "manager-agent" modellen, tot geavanceerde gedistribueerde modellen. Als protocollen komen aan de orde het "Simple Network Management Protocol" (SNMP) en het "Network Configuration" (NetConf) protocol. Binnen het Internet kan de werking van routers, switches en andere systemen geobserveerd en aangepast worden met behulp van zogeheten "managed objects", die weer onderdeel zijn van "Management Information Bases" (MIBs). Dit vak bespreekt de belangrijkste MIBs (MIB-2, IF-MIB, IP-MIB, RMON en de Host resources MIB), en de syntax die voor het definiëren van MIBs gebruikt wordt (de SMI). Het vak besluit met technieken voor het monitoren en analyseren van Internet verkeer.

Alhoewel het vak gebruik maakt van het boek "SNMP, SNMPv2, SNMPv3, RMON 1 & 2" van William Stallings (ISBN: 0-201-48534-6), wordt ook veel materiaal aangeboden via onze website. Als bijzonderheid zijn er een aantal web-gebaseerde opgaven, die direkt gebruik maken van de netwerkapparatuur in ons laboratorium. Sheets en videos zullen eveneens via het web beschikbaar worden gesteld. Beoordeling is gebaseerd op het maken van een aantal opgaven, en het schrijven van een rapport.
Mobile and wireless networking7This course concentrates on networking aspects of wireless and mobile technologies. Although the focus is on the network layer, and particularly on mobility support in the context of IP, the relevant physical layer aspects are briefly reviewed, medium access issues are described, and the effect of mobility on end-to-end transport protocols such as TCP is included. Part of this subject is devoted tot the description of different existing and future technologies, like GPRS, UMTS, Wireless LANs, and Bluetooth. Some lectures are dedicated to new subjects, such as ad hoc networking and mobile applications.
Mobile and wireless networking 28Whereas Mobile and wireless networking (MWN) 1 addresses concepts and techniques for wireless and mobile networks in general, MWN 2 will focus on wireless ad-hoc networks. Ad-hoc networking facilitates communication between a (potentially very large) group of devices without the need for a fixed, wired infrastructure. This course will address the main concepts for wireless ad-hoc networks, the main new problems in the design of such networks, and techniques proposed to deal with those problems. Topics that will be discussed in the course include ad-hoc routing, medium access control, network mobility, service discovery, naming and addressing, security, sensor networks, and mesh networks.

Whereas MWN 1 provides insight in the main design choices for existing systems (e.g. wireless LAN and cellular systems such as GSM and UMTS), MWN 2 will focus on important challenges and proposed solutions for systems that are currently under research. Basic analysis techniques will be used to compare design alternatives w.r.t. throughput, delay, scalability, energy efficiency, and spectrum utilization.
Mobile E-health application and services7Dutch Dit vak behandelt telematicadiensten en toepassingen op het gebied van mobiele en telemedische zorg (M-health) gebaseerd op Body Area Networks (BAN). Technologieen die geschikt zijn voor ambulante monitoring van (bio)medische signalen door middel van een BAN zullen besproken worden. Tijdens deze cursus moeten intra-BAN communicatie technologieen, extra-BAN communicatie technologieen en medische sensoren die nodig zijn voor de realisatie van een BAN bestudeerd worden. De student wordt gevraagd om in een klein project team M-health diensten en toepassingen verder te ontwikkelen, te verbeteren en te evalueren. Het project team richt zich daarbij op de beveiliging, schaalbaarheid en robustheid aspekten van M-health applicatie protocollen.
Na het afronden van deze cursus is een student in staat om: a) bestaande M-health diensten en applicaties te analyseren, b) nieuwe M-health diensten en applicaties te ontwerpen, en c) samen te werken in een project team.
Operational management of telematics systems6Dutch Operationeel Management van Telematica Systemen en Diensten zorgt voor de beheersing en integratie van de componenten van informatie-uitwisseling tussen mensen of systemen, met het doel te komen tot gebruikers-relevante, consistente diensten in een concurrerende markt. Dit college geeft uitleg over het beheersen van telematica diensten op basis van dienst-decompositie. De methode volgt het architecturele kader: "open service component architecture". Management architecturen worden gedecomponeerd tot een oplossingsruimte van een hanteerbaar formaat. Drie assen worden geintroduceerd: operationele lagen, functionele gebieden en levensfasen. Er wordt een top-down analyse gegeven van de rol die deze management architecturen spelen in toekomstig, geintegreerd telematica management. Elementen van het decompositie-gereedschap worden in detail behandeld met voorbeelden en case-studies. De kern van "Operationeel Management" is de toepassing in de praktijk, de operatie. Drie management architecturen die een rol spelen in operationele telematica worden behandeld: De bekende "Telecommunications Management Network"-architectuur, de wat fundamentele "OSI-Management architectuur" en tenslotte het "Management van Internet". Ter illustratie worden enkele voorbeelden uit het Intelligente Netwerk gegeven. De link met moderne ontwikkelingen zoals real-time services over het Internet en Policy-based networking komt aan de orde. Management van systemen en diensten reikt steeds meer over domein-grenzen heen. Voor het doorzien van "open management"en "multi-domain management" worden recente voorbeelden behandeld.
Optical communication networks7Dutch Doel: De studenten in staat te stellen een communicatienetwerk te ontwerpen met een goede afweging welke netwerkfuncties met welke technieken en welke kwaliteit in het optische domein geïmplementeerd kunnen worden, en welke in het elektrische domein.
Inhoud: Het vak bouwt voort op de elementaire punt-naar-punt glasvezeltransmissie technieken uit college (121102) Optical fibre communications. Behandeld worden de principes van moderne optische netwerken, met nadruk op de implementatie-opties voor de fysieke laag met hun voor- en nadelen voor diverse netwerktopologieën en diensten. Na een overzicht van de gelaagde opbouw van netwerken komen aan de orde optische multiplextechnieken in het tijd-, frekwentie- en golflengte-domein, optische versterkers, optisch schakelen, golflengte-processing en -routering, lange- afstandsnetwerken, en lokale glasvezelnetwerken.
Patterns of software development6Dutch Het vak biedt, geconcentreerd rondom het concept van patterns, een scala aan ontwerpkennis, variërend van programmeerniveau tot architectuurniveau: dit bouwt voort op de kennis uit de programmeervakken en vult de (doorgaans meer conceptuele) kennis uit de ontwerpvakken aan.
Performance evaluation6Dutch De doelstelling van het vak is het door middel van eenvoudige modellen
inzicht te krijgen in de te verwachten prestatie en capaciteit van
communicatiesystemen. Om dit doel te bereiken worden eenvoudige methoden
en technieken uit de queueing theorie behandeld en toegepast voor de
analyse van bijvoorbeeld eenvoudige switches, token ring systemen en
packet-switched communicatie netwerken.

Het opstellen van de modellen uitgaande van de technische specificatie
van het communicatiesysteem komt aan de orde, maar ook het oplossen van
het opgestelde model (de evaluatie). Het oplossen gebeurt met behulp van
analytische of numerieke technieken of met behulp van simulatie.

Voor het opstellen en evalueren van de modellen kan gebruik gemaakt
worden van enkele software gereedschappen.
Protocol Engineering7Dutch Het vak Procotol engineering behandelt engineering technieken voor het ontwerpen, specificeren en implementeren van protocolsystemen, met als doel het dekken van het hele ontwikkelingstraject van deze systemen volgens een systematische aanpak. Dit vak geeft een technische invulling aan de ontwerpmethodiek en concepten gepresenteerd in het vak Ontwerpen van telematicasystemen (265100). Onderwerpen die in dit vak aan de orde komen zijn o.a. protocol concepten, protocol specificatietechnieken (i.h.b. LOTOS en SDL), correctheid en verfijning, structurering op specificatie- en implementatieniveau, implementatie omgevingen (Unix/Windows), en implementatievrijheid en -overwegingen.
In het practicum worden eenvoudige protocollen gespecificeerd met gebruik van SDL tools en geïmplementeerd in een implementatieomgeving (eigen keuze).
Na afloop van het vak:
1. begrijpen de studenten protocol concepten en structuren (SDU's, PDU's, PCI, UPFs, LPFs, etc.) en kunnen ze deze toepassen op het modelleren van protocollen.
2. kennen de studenten basis protocol elementen en zijn ze in staat om deze toe te passen, met eventuele aanpassingen en uitbreidingen, op de ontwikkeling van complexere protocollen.
3. kennen de studenten de consequenties en voordelen van het gebruik van formele specificatietechnieken (bijv. LOTOS en SDL) voor het specificeren van protocollen.
4. kunnen de studenten protocollen van gemiddelde complexiteit specificeren met gebruik van SDL tools.
5. kunnen de studenten protocollen van gemiddelde complexiteit implementeren met gebruik van een implementatieomgeving (e.g., Java, C/C++ Windows, of C/C++ Unix).
Reference models for networked applications7Dutch De verbreiding van het Internet leidt tot de ontwikkeling van tal van nieuwe typen toepassingen. De centrale vraag in dit college is: hoe ontwerpen we de architectuur van zulke netwerkapplicaties?
Het hoorcollege wordt gegeven in het Engels en omvat zowel theorie als uitleg en demonstraties van netwerkapplicaties. Het vak wordt afgesloten met een opdracht.
Doel:
Dit vak leert studenten het hoog-niveau ontwerp en de benodigde bouwblokken voor het realiseren van zulke applicaties. Het vak geeft studenten inzicht in de structurering van netwerkapplicaties, de elementen waaruit zij bestaan, de functie die die elementen vervullen en de informatie die ze uitwisselen.
Inhoud:
In dit vak behandelen we de architectuur van netwerkapplicaties aan de hand van referentiemodellen, die bedoeld zijn als uitgangspunt voor meer gedetailleerde ontwerpen. Meer specifiek richten we ons op toepassingen die zakendoen, samenwerken en toegang tot multimedia content via het Internet ondersteunen. Daarnaast beschrijven we de uitbreiding van zulke applicaties met functionaliteit voor het afrekenen en betalen, en de personalisatie van toepassingen naar individuele voorkeuren van gebruikers.
Research project - Managing the Surrogate Host using JMX8Dutch Een onderzoeksonderdeel is een onderdeel dat meestal individueel wordt uitgevoerd. Het is bedoeld voor verdere verdieping in de gekozen specialisatie binnen de masteropleiding en om de onderzoeksvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Een onderzoeksonderdeel zal aansluiten op het lopende onderzoek binnen een leerstoel. Het kan goed worden gebruikt als inleiding op het doen van een afstudeeropdracht, en daarbij bijvoorbeeld gericht zijn op het doen van een literatuurstudie en het formuleren van een heldere onderzoeksvraag.
De afspraak voor het doen van een onderzoeksonderdeel wordt gemaakt met een docent, die het zal begeleiden en beoordelen.
Switching and Control syst. for Multi-service Networks6The main goal of this course is to learn analyzing the functionality and the performance of switching and control systems used in fixed and wireless networks.
The course will focus on the following subjects:
· Introduction of fixed and wireless telecommunication and data networks, such as: TCP/IP, ATM, GSM/GPRS, UMTS, Mobile IP, WLAN and Bluetooth networks
· Study of QoS architectures, such as Intserv, Diffserv and UMTS QoS architectures
· Functional analysis of switches used in fixed and wireless networks, such as MPLS and UMTS networks
· Functional analysis of IP Routers that are used in different IP architectures, such as Diffserv
· Study of traffic management, such as admission control and scheduling, in fixed and wireless networks.
System validation6Dutch De complexiteit van software en hardwaresystemen neemt toe en daarmee de foutgevoeligheid. Het vak Systeemvalidatie richt zich op validatietechnieken, methoden en bijbehorende softwaretools om de correctheid en betrouwbaarheid van software-- en hardwaresystemen te kunnen analyseren. De nadruk ligt op model checking, een veelbelovende en succesvolle validatietechniek waarbij uitgaande van een specificatie die alle toestanden beschrijft waarin het systeem zich kan bevinden, systematisch alle relevante toestanden afloopt om te controleren of ze de gewenste eigenschap bezitten. Bijzondere aandacht wordt geschoken aan de rol van softwaretools (model checkers) zoals SPIN (Bell Labs) en Uppaal bij het oplossen van realistische problemen. Voorbeelden worden ontleend aan diverse industriële validatiestudies.
Doel van het vak is vaardigheid te verkrijgen in het valideren van systeemspecificaties, met name van gedistribueerde systemen (protocollen) en embedded systemen, met behulp van moderne softwaretools.
Testing techniques7Dutch Testen is onderdeel van bijna elk software-ontwikkelproject. Systematisch en effectief testen is een belangrijke techniek om de kwaliteit van software te controleren en te beheersen. Echter, testen is vaak een onderbelicht aspect van software ontwikkeling. In het vak Testing techniques worden een aantal technieken, methoden en gereedschappen besproken die kunnen bijdragen tot het systematisch, gestructureerd en efficiënt testen van softwaresystemen. Hierbij wordt ingegaan op zowel bestaande technieken, als op nieuwe ontwikkelingen. De nadruk ligt op technieken voor het testen van technische software zoals communicatieprotocollen en embedded systemen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn: soorten, aspecten en fasen van software testen, testautomatisering en -gereedschappen, het ontwerp van testcases, coverage maten, testorganisatie, teststandaarden, en testgeneratie op basis van (formele) specificaties. Bovendien zullen enkele gastcolleges verzorgd worden door software-testers uit het bedrijfsleven.
Transmission Systems6Standardization in telecommunications.
Infrastructure of public telecommunication networks: fixed networks (from long haul to LAN) and structure of (cellular) mobile networks.
Photonic communication networks, capacity of optical fibers and OTDR. the evolution of network structure, services and telecommunication world as a consequence of the introduction of optical fiber and Internet.
Multiplex and access techniques:
SDM, FDM, TDM (synchronous and asynchronous),WDM, OTDM, OCDM, SCM, coherence multiplexing. Access techniques in the local network: ISDN and ADSL (OFDM). Ethernet. Transport modes: PDH, SDH. ATM, IP and Ethernet over SDH. Mobile systems: GSM, UMTS, DECT, WLAN, Bluetooth and satellite systems.
XML-technologies7An important factor in the evolution of the World Wide Web is electronic commerce: the ability to buy, sell, and advertise goods and services to customers and consumers. The potential for global electronic commerce is immense; much of this potential is and will be realized by the continued development of Web technologies, in particular the Extensible Markup Language (XML) and related developments. XML will play an increasingly important role in the exchange of a wide variety of services on the Web, especially in Business-to-Business (B2B) electronic commerce and Electronic Data Interchange (EDI).
This course treats XML and related technologies from a technical point of view (and not from the business engineering view). It is related to the courses: Electronic Commerce and Distributed E-business Techniques. The following topics (provisional list) will be treated in the course: XML meta modelling, Document Type Definition (DTD), Schema's, Validation with the Document Object Model (DOM) and Simple API for XML (SAX), Stylesheets (CSS and XSL) and XSLT, XPath and XLink, Metadata with the Resource Definition Framework (RDF). The E-Commerce context will be explained by ebXML, Universal Discovery Description and Integration (UDDI), Simple Object Access Protocol (SOAP) and the BizTalk Framework. Java provides an excellent platform for the support of XML-based technologies.
In this course, Java-based parsers and networking capabilities are used to explore XML-applications in practice.

SpacerSpacerSpacerSpacer