SpacerSpacerSpacerSpacer
Photo of WimHomepage of Wim van Ravesteijn

Bachelor degree in Telematics

From 2000 until 2007 I visited the University of Twente in Enschede, The Netherlands.

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
The Netherlands
tel: (+31) 53 489 9111
fax: (+31) 53 489 2000
website: www.utwente.nl
Logo University of Twente

I've successfully completed the Propedeuse and Bachelor degree, with the following courses:

CourseGradeDescription
Bachelor project - Enabling artefacts for context-aware applications7A BSc project addresses relatively simple research topics in the area of Telematics, like: Telematics Networks, Telematics Services and Telematics Applications. The BSc project has a relatively simple scientific character. A BSc project normally concerns research, design (development) or a combination of both. Research in a BSc project has to be carried out according to a systematic approach and the results should be interpreted and verifiable. Design (development) has to be carried out according to systematic methods and techniques and should serve a scientific purpose. The project lasts for 14 weeks and is concluded by delivering a written report and a oral presentation.

Bachelor thesis: PDF Enabling artefacts for context-aware applications
An introduction to programming6Dutch In dit vak maken de studenten kennis met een moderne, visuele ontwikkel- en programmeer-omgeving, gebaseerd op de programmeertaal Java. Tevens leren ze algoritmisch te denken door analyse van niet-triviale problemen. Aan de orde komen elementaire objectgeoriënteerde concepten als klasse, instantie, methode en attribuut.
Er wordt geoefend met het gebruik van de bibliotheek van standaardklassen van Java. Daarnaast worden elementaire taalconstructies behandeld zoals : primitieve typen, arrays, expressies, keuze-opdrachten en herhalingsopdrachten. Bij het vak hoort een verroosterd practicum, dat moet zijn voltooid voordat aan de practicumtoets en het tentamen kan worden deelgenomen.
Calculus I6Dutch Functies van een variabele: Verzamelingen, functies, grafieken, bewijs uit het ongerijmde, volledige inductie;
Polynomen, complexe getallen, wortels;
Limiet, continu?teit, ordesymbolen;
Differentieerbaarheid, extrema, middenwaardestelling, Taylorpolynomen;
Integraalbegrip, hoofdstelling, partiele integratie, substitutieregel, primitieven, oneigenlijke integralen
Circuit Analysis for TEL7Dutch Dit vak behandelt de basis van de elektrotechniek. Op een systematische wijze worden van elektrische circuits opgebouwd uit geïdealiseerde componenten de betreffende stromen, spanningen en vermogens berekend. Behandeld worden de basis netwerk elementen, de één poorten (R,L en C) en twee poorten, versterker en spanningsgestuurde stroombron. Wetten van Kirchhoff. Fysische interpretatie tweede orde differentiaal vergelijking, equivalentie massa - veer systeem met elektrisch netwerk. Analyse van transport van logische signalen over computer hardware en op afstand verbonden hardware. Analyse in tijddomein en frequentiedomein, wanneer is welke beschrijvingswijze handig. Gebruik van de Fourier reeks, inleiding overdrachtsfuncties. Systeem beschrijving met impuls responsie en convolutie integraal.
Computer organization for Telematics6Dutch Computerorganisatie is het vakgebied waarin de basisprincipes van de componenten waaruit een computer is opgebouwd en hun onderlinge samenhang worden bestudeerd. De noodzakelijke kennis van Digitale Techniek behandeld: binaire getallen, bewerkingen op binaire getallen, basis poorten, opdeling in combinatorische en sequentiele schakelingen, verschillende beschrijvingsvormen van schakelingen en toepassingen.
Er wordt een opdeling in data-pad en controle-pad met hun interactie besproken. Vervolgens komt de opbouw van het data-pad met registers, bussen, 'Arithmetic and Logical Units' (ALU's) e.d., aan de orde, gevolgd door de opbouw van het controle-pad met 'Finite State Machines' en verschillende vormen van microprogrammering. De basisprincipes worden toegelicht aan de hand van een 'single-cycle' CPU, een 'multi-cycle' CPU en een 'pipelined' CPU. Tenslotte worden de basisprincipes van verschillende vormen van I/O (o.a. polling, interrupts en DMA) en geheugensystemen (o.a. caches en virtueel geheugen) behandeld.
Database design6Dutch Het doel van het college is het leren ontwerpen, het implementeren en het gebruiken van databases. Uitgangspunt bij het ontwerpen is de Database Development Life Cycle (DDLC). Deze projectmatige aanpak omvat het gehele ontwikkeltraject. Er is daarbij niet alleen aandacht voor de technische aspecten maar ook voor de organisatie die met de database moet gaan werken.De implementatie is gebaseerd op het relationele model. Op dit model zijn vrijwel alle commerciële databasepakketten gebaseerd (Access, Informix, Ingres, Oracle, Paradox, Sybase etc.). Een belangrijk aspect van het gebruik van een database is het invoeren, wijzigen en opvragen van gegevens. Daarvoor gebruiken we vooral SQL. Tot de gebruikskant behoort ook het beheer van een database. Zaken die dan spelen zijn bijvoorbeeld autorisatie (wie mag wat) en recovery (het weer op orde brengen van de database na een computercrash). Na afloop is men in staat een eenvoudige praktijksituatie om te zetten in een informatiesysteem waarin de gegevens op efficiënte wijze in een computer zijn opgeslagen. Ook is men in staat de gegevens op te vragen en te onderhouden.

Daarnaast is er een practicum. Dit omvat acht dagdelen. Het doel van het practicum is tweeledig: je oefent het maken van en werken met een database. Bij het maken van een database wordt uitgegaan van een praktijksituatie. Je doorloopt de stappen analyse, ontwerp en implementatie. Bij het werken met een database leer je omgaan met een geavanceerd database pakket. Daarbij ligt de nadruk op het gebruik van de relationele (vraag)taal SQL.
Design and management7Dutch Dit vak introduceert elementaire begrippen, methoden en technieken voor het ontwerpen (specificeren, realiseren, in bedrijf nemen) en in bedrijf houden van telematicasystemen. Hierbij worden de gezichtspunten van verschillende disciplines gebruikt: functioneel ontwerp, beheer, beveiliging, prestatie-evaluatie (analyse en metingen), specificatie en validatie. Het vak concentreert zich op de onderliggende relaties en afhankelijkheden tussen de genoemde disciplines, een systematische benadering voor het ontwerpen en in bedrijf houden van telematicasystemen, en inzicht in hoe de verschillende disciplines bijdragen aan deze benadering.
Design of Telematics systems6Dutch Het college Ontwerpen van telematicasystemen richt zich op het ontwerpen van complexe gedistribueerde systemen, uitgaande van de interacties van de functionele entiteiten (systeemdelen of modules) binnen die systemen. In de praktijk kunnen hiermee de services, protocollen en interfaces, die een zo belangrijke rol spelen in gedistribueerde systemen, worden ontworpen. De relevantie van dit college wordt bepaald door haar toepassingen in de vele vormen van communicatienetwerken en telematicasystemen die van zulke netwerken gebruik maken.
Discrete mathematics8Dutch Inhoud: Basisbegrippen en elementaire resultaten met betrekking tot de onderwerpen tellen, logica, verzamelingen, inductie/recursie, relaties.
De stof beslaat globaal de hoofdstukken 1 t/m 5 uit het boek van Grimaldi.
Formal Methods for Software Engineering6Dutch Dit vak behandelt het gebruik van wiskundige technieken en bijbehorende software-gereeedschappen voor de modellering en analyse van softwaresystemen.
Aan de orde komen:
1. De logische specificatietechniek Z, ondersteund door het gereedschap Z/EVES, en het gebruik hiervan voor eenvoudige systeemspecificaties. Analyse van volledigheid d.m.v. de Z/EVES proof assistant.
2. De modellering van gedistribueerde systemen m.b.v. procesalgebra, ondersteund door het gereedschap LTSA. De analyse van deze modellen d.m.v. simulatie- en model-checkingtechnieken.
3. Toepassing van bovenstaande technieken op industriele specificatietechnieken zoals SDL en/of Statecharts. Gebruik van modelleringstechnieken voor geautomatiseerde testafleiding en - executie m.b.v. het gereedschap TorX.
Graph theory6Dutch Doelstelling: Kennismaking met elementaire begrippen en stellingen uit de grafentheorie die rechtstreeks verband houden en gemotiveerd worden vanuit een vijftal problemen uit de telecommunicatie. Na een inleiding over graafmodellen, basisbegrippen en elementaire resultaten, worden de vijf probleemvoorbeelden nader uitgewerkt in aparte hoofdstukken: Kortste communicatiekanalen en snelle algoritmen, het goedkoopste communicatienetwerk, informatiestromen in telecommunicatienetwerken, betrouwbaarheid van netwerken bij uitval van punten of lijnen, en draadloze communicatiekanalen.
Implementation of telematics systems7Dutch Dit vak heeft tot doel het leren van en opdoen van ervaring met (i) methoden en technieken waarmee een telematicasysteem op systematische wijze kan worden ontwikkeld en (ii) implementatie omgevingen die bouwstenen en gereedschappen leveren voor het construeren van telematicasystemen.

De methoden en technieken die worden gepresenteerd zijn gebaseerd op twee verschillende implementatie paradigma's: protocol-gebaseerd vs. object-gebaseerd. Volgens het protocol-gebaseerde paradigma wordt een telematicasysteem gestructureerd als een gelaagde protocolstructuur, waarin elke laag bestaat uit meerdere gedistribueerde protocolentiteiten die moeten samenwerken via de ondergelegen lagen om een bepaalde service te leveren. Volgens het object-gebaseerde paradigma wordt een telematicasysteem gestructureerd als een verzameling logisch of fysiek gedistribueerde objecten, die moeten samenwerken via een middleware platform om een bepaalde service te leveren. Richtlijnen worden gegeven om te bepalen welk paradigma het beste gebruikt kan worden voor een bepaald ontwerpprobleem, of hoe beide paradigma's tezamen kunnen worden gebruikt. De volgende implementatie omgevingen worden beschouwd in dit vak: the Java 2 Platform -met name: streams, sockets, Remote Method Invocation (RMI), servlets in combinatie met Java Server Pages (JSP) en Java Database Connectivity (JDBC) - en the Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Het practicum omvat de ontwikkeling van een eenvoudig protocol en een eenvoudige N-tier client-server applicatie.
Information systems6Dutch Het college is bedoeld om studenten kennis en vaardigheid bij te brengen in technieken voor de analyse van informatiesystemen in organisaties.
In het eerste deel van het college leert de student een aantal technieken voor gegevens-, gedrags-, en functionele modellering toe te passen. In het tweede deel van het college leert de student deze technieken samenhangend toe te passen in het kader van een systeemontwikkelingsmethode. De systeemontwikkelingsmethoden die behandeld zullen worden zijn YSM (Yourdon Systems Method) en de object-georiënteerde taal UML (Unified Modeling Language). In het vervolg van de studie zullen de aldus verkregen modellen de basis zijn voor het ontwerp en de implementatie van informatiesystemen. De practicumopgaven dienen te worden gemaakt met behulp van een CASE-tool.
Introduction HRM & Management6Dutch Het vak Mens, Technologie en Organisatie I vormt een belangrijk deel van het bedrijfskundig programma in het eerste jaar. Thema's uit verschillende vakgebieden (organisatiepsychologie en -sociologie, organisatiekunde) worden in samenhang aangeboden waardoor op een inleidend niveau een brede basis wordt gelegd voor de onderwerpen organisatie en management. Na een inleiding in de vier managementfuncties (planning, organizing, leading en control) worden de eerste drie functies verder uitgediept middels hoorcolleges, werkcolleges, computer-ondersteunend onderwijs en zelfstudie.
Introduction to telecommunications for Telematics6Dutch Dit vak biedt een kennismaking met de communicatie-techniek. Het vakgebied houdt zich bezig met systemen die transport over (grote) afstanden mogelijk maken. Het vak is op te splitsen in vier onderdelen.

" Netwerk analyse:
Op een systematische manier worden overdracht functies van elektronische circuits bestaande uit elementaire componenten
(condensator, weerstand en spoel) berekend. Deze analyse gebeurt
zowel in het tijdsdomein als in het frequentie domein.
" Transmissie media:
Als eerste wordt voorplanting van golven beschreven. Deze golven kunnen propageren in verschillende media. Eigenschappen van verschillende media (koper draad, UTP en coax, optische glasvezel en draadloos) worden behandeld.
" Representatie van signalen word behandeld. Van zowel analoge als digitale signalen wordt de tijd en frequentie domein eigenschappen bekeken.
" Als laatste onderwerp wordt de modulatie van signalen behandeld. Modulatie is o.a. nodig om de informatie door zodanige signalen te representeren dat een correcte en efficiënte overdracht over het medium mogelijk wordt. Ook hier kan weer gekozen worden voor analoge (amplitude modulatie, frequentie modulatie) of digitale modulatie (FSK, PSK, ASK, QPSK, QAM).

Transmissie media: UTP, Coax, Optical fiber, draadloos, golfvoortplanting,
antennes, demping, dispersie Signaal analyse: Fourier transformatie, spectrum, dB's, Analoog vs. Digital, A/D, D/A conversie, samplen, bit,symbool, baud, quantizeren, PCM Modulatie: Analoog of Digitale modulatie, Amplitude-, Frequentie-, Fase Modulatie, Amplitude Shift Keying, Frequency Shift Keying, Phase Shift Keying, Quadrature Phase Shift Keying
Law in Cyberspace6Dutch De sterke opkomst van Internet vanaf midden jaren negentig heeft grote invloed op de maatschappij. Voor velen is arbeid zonder Internet al nauwelijks denkbaar en ook in het leven van alledag neemt de invloed van het net sterk toe. De consument gebruikt internet voor amusement, om
informatie te vergaren en om transacties te verrichten.
Hoewel sommigen menen dat geografische grenzen en overheden irrelevant zijn geworden door Internet is de werkelijkheid anders. Ook op Internet gelden wetten en regels en zijn we gebonden aan het gezag van concrete staten. Complicaties ten opzichte van de vertrouwde fysieke wereld zijn er wel. Het grensoverschrijdende karakter van Internet is groter dan in de traditionele wereld en ook de specifieke mogelijkheden van de 'nieuwe media' geven aanleiding tot specifieke en soms ook nieuwe problemen. Om recht in cyberspace te begrijpen is kennis van het gewone recht
noodzakelijk. Cyberspace bestaat binnen de gewone wereld en veel regels die hier gelden gelden onverminderd in cyberspace, of toch niet? In deze cursus wordt een inleiding in het recht verzorgd naast een verkinning van een aantal relevant cyberspace thema's.
Linear Algebra5Dutch Vectoren in Rn, inproduct, hoek; Stelsels lineaire vergelijkingen, matrixes; Lineaire deelruimte, basis, dimensie; Standaardrijvorm, rang, inverse, dimensiestelling; Determinant, regel van Cramer, Volume; Eigenwaarden, karakteristieke polynoom, eigenvectoren, diagonaliseerbaarheid; Lineaire coordinatentransformaties; Lineaire differentiaalvergelijkingen
Mathematics III6Dutch Functies van meer variabelen: continuiteit, partiele afgeleiden, differentieerbaarheid, kettingregel, inverse- en impliciete functiestelling, Taylorontwikkeling, extrema, meervoudige integratie.
Rijen en Reeksen: reeksen van reele getallen, machtreeksen.
Networked applications6Dutch Networked applications have a hugh impact. Work, study and life are deeply influenced by internet applications. This course offers a thorough introduction in Networked Applications. After this course a student can assess societal, organisational and technical merits of particular networked applications. Furthermore a student will use appropriate concepts to analyse networked applications.
Operating systems for Telematics7Dutch Het vak beoogt inzicht en ervaring te verschaffen in de functionaliteit en algemene concepten van besturingssystemen (operating systems). Ter inleiding worden aspecten behandeld t.a.v. computersysteemarchitectuur en systeemprogrammering (programma-executie, interruptafhandeling en system-calls). Specifieke aandacht wordt besteed aan concurrente processen en multi-threading en de daarmee samenhangende aspecten van scheduling, interprocessynchronisatie en interprocescommunicatie. Praktische inzichten in gangbare systemen (NT, UNIX) worden behandeld om te begrijpen hoe besturingssystemen ondersteuning leveren voor client-server applicaties en middleware-services.
College-inhoud: Functionaliteit en structuur. Onderliggende systeemarchitectuur. Interrupts. Procesbegrip, multi-threading. Processcheduling, processynchronisatie, interprocescommunicatie, deadlock. Virtueelgeheugen-principes en geheugenbeheer. I/O, socket-communicatie, filesystemen. Protectie en beveiliging.Practicum omvat oefeningen in C onder LINUX (systeemstructuur, interrupts, system calls, process-fork, threads, signals, pipes, sockets, protectie).
Operational Research I7Dutch Doel: De twee hoofddoelstellingen voor het vak Operationele Research 1 zijn:
- kennismaken met de belangrijkste lineaire modellen en zich eigen maken hoe problemen uit de praktijk als lineair model geformuleerd kunnen worden
- kennis opdoen over oplossingsmethoden voor de belangrijkste lineaire modellen en leren toepassen van deze oplossingsmethoden.
Inhoud:
- Lineaire Programmeringsproblemen
- Simplex-algoritme
- Dualiteit en gevoeligheidsanalyse
- Transport-problemen
- Min Cost Flow problemen
- Deterministische dynamische programmering
Orientation ICT8Dutch Dit vak sluit nauw aan op het vak Telematicasystemen en toepassingen. In het laatst genoemde vak krijg je een overzicht van het vakgebied en in het vak Orientatie op ICT leer je zelf enkele eenvoudige tools gebruiken en een eenvoudige applicatie ontwerpen. OICT is een breed vak waarin verschillende leerdoelen worden nagestreefd.
P-project7Dutch In het integratieproject moeten studenten kennis van voorgaande vakken toepassen op een telematicaprobleem dat als case voor het project wordt gebruikt. Deze case is zo opgezet dat onderdelen uit de operational research, informatiemodellering, grafentheorie, digitale techniek, telematica en OO-programmering expliciet aan de orde komt. Aan het eind van het project moet een demonstratie gegeven worden van een werkend systeem. Gedurende het project moeten studenten presentaties verzorgen en deelverslagen maken. Gewerkt wordt in groepjes van zes studenten.
Principles of business economics6Dutch Het doel van het vak is studenten een overzicht te geven van de basisonderdelen van de bedrijfseconomie. Daartoe behoren kostprijscalculaties, budgettering, investeringsselectie, financiering en financiële ratio-analyse. Na het volgen van het vak moeten studenten vragen kunnen beantwoorden als:
- hoe bereken je de kostprijs van een product?
- welk budgetteringssysteem is het meest geschikt voor een bepaalde situatie?
- hoe presteert de ene onderneming in vergelijking met een andere onderneming?
De vragen geven aan dat de nadruk in het vak ligt op ondernemingen waar technologie een belangrijke rol speelt. Studenten worden in de gelegenheid gesteld om uitgebreid te oefenen met het collegemateriaal. Het vak is een noodzakelijke voorkennis voor het volgen van andere bedrijfseconomische vakken.
Probability and Statistics6Dutch Korte inhoud: toevalsexperiment, uitkomstenruimte, gebeurtenissen, kans, voorwaardelijke kans, onafhankelijkheid, stochastische variabelen, discrete en continue verdelingen, simultane verdeling, voorwaardelijke verdeling, centrale limietstelling, schatten, betrouwbaarheidsintervallen, toetsingstheorie, éénsteekproefproblemen.
Doel: Het bijbrengen van de basisbegrippen van de kansrekening en de statistiek en het kunnen toepassen van kansmodellen en statistische technieken in praktische situaties.
Security of telematics systems6Dutch Telematicasystemen zijn gedistribueerde systemen waarin communicatienetwerken een belangrijke rol spelen. Om misbruik te voorkomen dienen de processen en de informatie binnen deze telematicasystemen op adequate wijze beveiligd te zijn. Om dit te kunnen realiseren is zowel inzicht nodig in de problematiek van informatiebeveiliging als kennis van de voorhanden zijnde beveiligingstechnieken.

Het vak begint met het geven van een overzicht van informatiebeveiliging en met het schetsen van een algemeen kader voor ICT beveiling, waarin de behandelde leerstof wordt ingepast. Daarna worden achtereenvolgens behandeld: kwaadaardige programma's (virussen en dergelijke), cryptografie en cryptografisch sleutelbeheer, netwerk- en internetbeveiliging, beveiligingsraamwerken voor gedistribueerde systemen, entity identification en authentication, non-repudiation, beveiligingstechnieken voor messaging applicaties en beveiligingstechnieken voor e-commerce applicaties (inclusief elektronische betaalsystemen). Tenslotte wordt een overzicht gegeven van relevante standaards op het gebied van ICT beveiliging.
Signals and transformations7Dutch In deze cursus wordt de basis gelegd voor verdere vakken op het gebied van signaalanalyse. We introduceren standaard signalen, zoals de stap- en deltapuls. Vervolgens behandelen we de Fourier-reeks als transformatie voor periodieke signalen, de Fouriertransformatie als transformatie van signalen met eindige actie, en de Laplace-transformatie voor causale signalen. Voor elke transformatie worden toepassingen besproken; filter ontwerp, Shannons bemonsteringstheorema en het oplossen van differentiaalvergelijkingen.
Software engineering6Dutch In een aantal trainingen wordt geoefend met de vaardigheid van het ontwikkelen van software zodat kennis wordt gemaakt met een aantal belangrijke aspecten van het vakgebied software engineering. Men leert ontwikkelactiviteiten te plaatsen in de software life cycle. Men leert deze ontwikkelactiviteiten in groepsverband te plannen en de uitvoering ervan te verantwoorden, waarbij men tijdregistratie en het logboek leert te gebruiken. Men leert om te gaan met open complexe problemen en de onzekerheid hierin. Men leert een definietie van eisen te formuleren en om te zetten in een specificatie, een ontwerp en een implementatie, waarbij keuzen in dit proces worden verantwoord. Men leert software (tussen)producten te documenteren volgens internationaal aanvaarde standaarden. Men leert kwaliteitsnormen toe te passen op software en systematiek aan te brengen in het testen. Men leert software reviews uit te voeren. Men leert het software ontwikkelproces en de producten te documenteren, en hierover te rapporteren en te presenteren. Deelname aan de trainingen is verplicht. Al bij de eerste training moet men het studiemateriaal bij zich hebben.
Technology Assessment of ICT7Dutch Technology Assessment (TA) is een systematische methode voor het verkennen van toekomstige technologische ontwikkelingen en het inschatten van mogelijke maatschappelijke effecten. Het doel is om met de verkregen inzichten ongewenste maatschappelijke effecten te voorkomen, enerzijds door verbetering van het keuzeproces bij het ontwerpen van nieuwe technologie en anderzijds door het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. Het college behandelt de theorie van technologie-ontwikkeling in verwevenheid met de maatschappelijke context. Daarnaast zullen instrumenten en technieken worden aangereikt waarmee een TA uitgevoerd kan worden. Ter oefening wordt in kleine groepjes een TA uitgevoerd op een zelf te kiezen concrete technologische ontwikkeling. De resultaten worden op een slotwerkcollege besproken.
Telematics networks9Dutch Het vak richt zich op het verkrijgen van inzicht in de fundamentele concepten in netwerkprotocollen. Ter illustratie worden concrete protocollen in Local Area Networks (LANs), Access Networking, Wide Area Networks (WANs) en draadloze netwerken behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Medium Access control, oa. IEEEP802.3, P802.11 en FDDI
- Bridging
- Packet switching protocollen, oa ATM
- Routering, oa. in IP netwerken
- Ondersteuning van mobiele terminals
- End-to-end transport protocol mechanismen, oa. TCP, UDP
- Congestion control
Telematics services7Dutch Gebruikerstoepassingen bestaan tegenwoordig vaak uit geografisch gespreide componenten die onderling samenwerken om aan gebruikers de gewenste functionaliteit te bieden. Telematicadiensten maken deze gedistribueerde samenwerking mogelijk. Zij worden gerealiseerd middels enkelvoudige of samengestelde applicatieprotocollen. Dit vak behandelt een aantal basis applicatieprotocollen en samenstellingen van deze protocollen die de benodigde diensten leveren aan de benodigde toepassingen. Generieke protocollen, incl. de bijbehorende formaten en encoderingen, die gebaseerd zijn op OSI, ITU of Internet standaarden hebben een belangrijke plaats in dit vak. Dit vak behandelt protocollen voor bijvoorbeeld dialoogbesturing, electronic mail, informatieuitwisseling over o.a. het Internet, multimedia conferentie en gedistribueerde transactieverwerking.
Telematics systems and applications7Dutch Telematica is alom tegenwoordig in onze samenleving, voorbeelden hiervan zijn te vinden in communicatie: (e-mail, chat, telefonie), kantoorautomatisering, CAD/CAM: multi-media toepassingen, gedistribueerde transactie processing (bijv. bankieren en vluchtreserveringssystemen en videoconferencing. In het deel Telematica Systemen leert de student de modelleeringsconcepten en methoden (zoals referentiemodellen, service, protocol en interface) die gebruikt worden om de complexiteit van Telematica Systemen hanteerbaar te maken, en de student leert hoe deze concepten toegepast worden in de gelaagde opbouw van die systemen. In de opbouw van Telematica systemen komen de volgende lagen aan de orde: Medium laag, Fysieke laag, Data-link laag, Netwerk laag, Transport laag en Applicatie laag. Van iedere laag leert de student welke functies door die laag worden gerealiseerd en hoe dit leidt tot verbeterde diensten. Als rode draad door de cursus loopt het Internet en haar protocollen, hierdoor wordt ook de diepgang in de diverse onderwerpen aangebracht. Ook andere technologien worden behandeld, zoals ATM en B-ISDN, om andere generieke Telematica concepten te illusteren.
Naast het bestuderen van de theorie wordt de student de mogelijkheid geboden om via webondersteuning experimenten uit te voeren en protocol functies en algoritmen nader te bekijken. In het deel Applicaties maakt de student kennis met gebruikersapplicaties. Van een breed scala van applicaties wordt de geboden functionaliteit ge?nventariseerd. Vervolgens bestudeert de student van een beperkt aantal applicaties de gebruikersinterface en wordt onderzocht hoe betreffende applicaties opgebouwd zijn, van welke protocollen gebruik gemaakt wordt om de applicatie te kunnen gebruiken.
The information society6Dutch Dit vak heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de kenmerken, geschiedenis en maatschappelijke implicaties van het proces van informatisering dat heeft geleid tot de huidige informatiemaatschappij. Ten eerste worden de theoretische en historische achtergronden van de informatiemaatschappij belicht, waarbij de specifieke kenmerken op het gebied van technologie, economie, organisatie, arbeid en culturele uiteen worden gezet. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol van informatie- en communicatietechnologieën in de veranderingen die de samenleving ondergaat. Daarnaast zal worden stilgestaan bij een aantal maatschappelijke consequenties van informatisering en automatisering. De invloed van technologietoepassingen op werk, gemeenschappen, identiteiten, vrijheden en leefpatronen wordt vanuit theoretische perspectieven benaderd en geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de praktijk.

SpacerSpacerSpacerSpacer